ساده ترین راه برای دانلود تصاویر رسمی داکر چیست؟

اگر با مفاهیم پایه ای داکر آشنا هستید و قصد دارید برای پروژه بعدی خود از آن استفاده کنید، ممکن است برای دانلود تصاویر رسمی داکر (official docker images) به مشکلاتی برخورده باشید.

ساده ترین و سریعترین راه در حال حاضر برای انجام این کار استفاده از سرویس الستیکو هاب است. به عنوان مثال برای اجرای یک سرور tomcat میتوانید دستور زیر را اجرا کنید:

docker run -ti hub.elastico.io/library/tomcat

یا برای اجرای یک پایگاه داده های mysql از طریق کانتینر رسمی آن میتوانید دستور زیر را بکار ببرید:

docker run -d --name=test-mysql -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=passw123 hub.elastico.io/library/mysql

و سپس با استفاده از دستور زیر خروجی آن را بررسی کنید:

docker logs test-mysql

و در نهایت با کمک دستور زیر به آن متصل شوید:

docker run -it --rm --link test-mysql:mysql hub.elastico.io/library/mysql sh -c 'exec mysql -h"$MYSQL_PORT_3306_TCP_ADDR" -P"$MYSQL_PORT_3306_TCP_PORT" -uroot -p"$MYSQL_ENV_MYSQL_ROOT_PASSWORD"'

سرویس الستیکو هاب به زودی امکان جستجوی این تصاویر را هم فراهم میکند ولی در حال حاضر میتوانید آنها را از طریق جستجو در داکر هاب (hub.docker.com) پیدا کرده و سپس با قرار دادن hub.elastico.io/library در ابتدای نام تصاویر آنها را به راحتی دریافت و اجرا کنید.

جهت آشنایی بیشتر با داکر میتوانید مقاله دستورات پرکاربرد داکر را مطالعه کنید یا اگر به صورت جدی تر قصد استفاده از این فنآوری را دارید در راستای مدیریت بهتر کانتینرها با ابزارهای داکر کامپوز و کوبرنتیس آشنا شوید.